Migrace serveru 14. až 15. března 2020

Od soboty 14. 3. do neděle 15. 3. by měl (dá-li Bůh) proběhnout dlouho připravovaný přesun serverů A.M.I.M.S. se všemi weby s výjimkou TV-MIS na nový cloudový virtuální server, protože současná dvojice fyzických serverů pořízených v roce 2007 se již blíží konci své životnosti - či přesněji řečeno - je již několik let za hranicí životnosti a funguje už jen zázrakem - snad proto, že jsme dosud neměli nikoho, kdo by přesun a s tím sovisející úpravy systému provedl. Prosím proto všechny, kteří vkládají obsah na weby na našem serveru, aby v době přesunu, tedy od pátku 13. března až do ohlášení, že se přesun úspěšně zdařil, nevkládali žádný obsah. Stejně tak se omlouváme, že i komentáře které budou vloženy v době přesunu, již nebudou překopírovány a po spuštění webů na novém serveru nebudou. Děkuji za pochopení. Další informace o průběhu migrace a okamžiku jejího dokončení, naleznete zde. Srdečně zdraví P. Pavel Zahradníček

Aktualizace z 7. 4. 2020: Přesun webů je zdárně dokončen! Můžete vkládat obsah! Všechny problémy, které jste nahlásili, byly již odstraněny. V případě dalších problémů mě, prosím, kontaktujte (pavel(zavináč)fatym.com nebo 731402651).
P. Pavel
Zajímavé...

20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám)

CC0, pixabay.com Božský Spasitel přislíbil, že vyslyší prosby toho, kdo ho bude prosit pro slzy jeho přesvaté Matky. V dnešní den si zvlášť připomínáme bolestné slzy Panny Marie. Tento svátek má počátek ve zjeveních Pána Ježíše sestře Amálii zbyčovaného Spasitele z ústavu misionářek Ukřižovaného Spasitele v Brazílii.

Příběh zjevení:

Příbuzný sestry Amálie byl velmi zarmoucen, protože jeho manželka byla těžce nemocná. Podle úsudku lékařů jí nebylo pomoci. Se slzami v očích naříkal její muž: "Co jen bude s našimi dětmi?" Sestra Amálie velmi cítila se svým příbuzným. Obrátila se proto na Božského Spasitele.

Dne 8. listopadu 1929 pocítila vnitřní vnuknutí, aby spěchala ke svatostánku. Odešla tedy do kaple a klečící na stupních oltáře, prosila: "Spasiteli můj, když nemůže být N. N. jinak zachována svým dětem, jsem ochotna obětovat za ni svůj život. Co mám dělat?"

Ježíš odpovídá: "Když chceš dosáhnout té milosti, pros mě pro slzy mé Matky."

Sestra Amálie se ptala: "Jak se mám modlit?"

Tu jí Spasitel určil tyto povzdechy:

"Ó, Ježíši, pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté srdce Té, která Tě na zemi milovala a v nebi nejvroucněji miluje.

Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro bolestné slzy Tvé nejsvětější Matky!
"


Pán dodal ještě:

"Má dcero, o co mě lidé prosí pro slzy mé Matky, dám jim láskyplným způsobem. Za nějaký čas předá moje Matka tento poklad vašemu ústavu jako magnet milosrdenství."

Růženec

Zaslíbení Božského Spasitele, že jeho Matka později ústavu odevzdá poklad, se vyplnilo dne 8. března 1930. Tehdy klečela sestra Amálie opět na stupních oltáře, a to na levé straně. Najednou zahlédla před sebou Paní nevýslovné krásy. Byla oděná ve fialovém rouchu s modrým pláštěm a na hlavě měla bílý závoj. Usmívajíc se, vznášela se nad zemí. V ruce držela růženec, který sama nazvala "Coroa" (korunka, věnec - růženec). Jeho zrnka zářila jako slunce a byla bílá jako sníh. Matka Boží, podávaje ho naší sestře, říkala:

MOŽNO OBJEDNAT na www.nabozenska predajna.sk


"Je to růženec mých slz, který můj Syn svěřuje vašemu ústavu jako podíl ze svého odkazu. Jak se ho máte modlit, už víte. Můj Syn mě chce tímto způsobem zvlášť uctít, proto rád uděluje milosti, o které lidé prosí pro mé slzy.

Tento růženec přispěje k obrácení mnohých hříšníků, zvláště spiritistů. Ústavu Ukřižovaného Spasitele je vyhrazena zvláštní čest, že totiž vyprosí obrácení mnoha členů této zhoubné sekty. Tímto růžencem přemáhá se ďábel a ničí se vláda pekla.
"- Nato Nejsvětější Panna odešla

Růženec, odevzdaný Matkou Boží sestře Amálii, se skládá ze 49 bílých zrnek, které jsou sedmi bílými většími zrnky rozdělené na sedm desátků, podobně jako na růženci Sedmibolestné. Jsou na něm ještě tři malá zrnka a medailon plačící Panny Marie. Tím máme být vedeni, abychom uctívali Marii, svou Matku, pro její bolesti, při kterých prolévala hojné slzy.

Místo "Věřím v Boha" se modlíme:

"Ukřižovaný Spasiteli! Klečíc u Tvých nohou obětujeme Ti Slzy té, která Tě doprovázela vroucí a soucitnou láskou na Tvé bolestné křížové cestě. Dej, ó dobrý Učiteli, abychom porozuměli naučení, které nám dávají bolestné slzy Tvé svaté Matky, abychom Tvou vůli plnili na zemi, a tak se stali hodnými v nebi Tebe po celou věčnost chválit a velebit." Amen

Na velkých zrnkách:

"Ó, Ježíši, pohleď na Mariiny krvavé slzy a bolestmi probodnuté Srdce té, která Tě na zemi nejvíce milovala a v nebi nejvroucněji miluje."

Na sedmi malých zrnkách:

"Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby pro bolestné slzy Tvé nejsvětější Matky!"

Na konci se opakuje třikrát na malých zrnkách:

"Ó, Ježíši, pohleď na Mariny krvavé slzy a bolestmi probodnuté Srdce té, která Tě na zemi nejvíce milovala a v nebi nejvroucněji miluje."

Závěrečná modlitba:

"Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství!

Prosíme Tě, spoj své prosby s našimi, aby Tvůj Boží Syn Ježíš, na kterého se pro Tvé slzy s důvěrou obracíme, milostivě vyslyšel naše volání a nám kromě milostí, které tímto růžencem vyprosíme, ráčil také udělit korunu věčného života. Amen.
"

Na medaili:

Bolestná Matko, Tvoje Slzy ničí moc pekla. Skrze Tvou Božskou laskavost, ó nejspoutanější Ježíši, zachraň svět před jeho hrozným kacířstvím!
Pane, Tvá nejsvětější Vůle ať se stane všude a ve všem, neboť jen v Tobě je ukrytý věčný život. Amen.


CC0, pixabay.com


V Brazílii a v jiných zemích se tvoří skupiny z 30-ti rodin. Každá rodina se v určený den o 19. hodině modlí ve spojení s bolestnou Matkou a z lásky k ní růženec k uctění jejich slz. Nemusí se tedy všechny rodiny modlit růženec denně, ale každá jen jeden večer v měsíci, a přece se tato modlitba koná po celý měsíc.

Byly jí vyprošené už mnohé milosti.

Božský Spasitel přislíbil, že vyslyší prosby toho, kdo ho bude prosit pro slzy jeho přesvaté Matky. Konečně, vždyť je známo, že Spasitel úctu bolestí své Matky zvlášť odměňuje. Mnozí oznamují, že se jim dostalo zvláštních milostí a vyslyšení takzvanou "Růžencové novénou".

Modlili se růženec k uctění slz Panny Marie po devět dní, přijali sv. svátosti a konali skutky lásky k bližnímu.

- Od řeholních osob jsme slyšeli, že se jim tato modlitba stala milým zvykem a že jí děkují za mnoho a mimořádných milostí, které dosáhly.

Proto se ji modlí i několikrát denně, aby vyprosily milosti sobě, obrácení hříšníkům, bludařům a nevěřícím, přispěly misionářům a vysvobozovaly duše z očistce.

- Věřící, zbožná a horlivá duše ví, za co může a má dobrotivého Spasitele prosit pro slzy Jeho nejsvětější Matky.

To vše majíce na zřeteli, nedivme se, že církevní představený tento způsob úcty bolestí Matky Boží nejen blahovolně připouští, ale ho i šíří, ano, i dovoluje, aby se slavil Svátek slz Panny Marie 20. února, jak tomu bylo v ústavu misionářek Ukřižovaného Spasitele v Bahii.

Úcta k slzám Panny Marie je Pánu velmi milá. Po drahocenné Krvi, kterou Spasitel vylil za nás, není nic víc vzácnější před Bohem nad bolestné slzy Jeho svaté Matky.

Pán Ježíš stále obětuje Nebeskému Otci své utrpení a svou Krev za naši spásu a přeje si, abychom je i my spolu s ním obětovali, jak to učil i ve zvláštních zjeveních své vyvolené duši (např. sestra M. Marta Chambonová). Podobně si přeje, abychom si zbožně a vděčně připomínali slzy Jeho Matky a Jemu je obětovali. Slzy, ty jsou naším pokladem, protože pro nás byly vylité. Jsou nejmilostivější modlitbou Svaté Panny za nás.

Imprimatur
Ján, biskup, Spišská Kapitula
21. 5. 1935, N.O. 1266/1935


Převzato z FC - Medžugorje, článek naleznete zde.

Plačící Panna Marie Lasalettská, foto:  Qfamily, CC BY 2.0, cs.wikipedia.org/Sdílet

Související články:
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (22.05.2019)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (24.04.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (05.10.2018)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (18.09.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (08.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (03.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovníce (07.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 02. 2020 | 192 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.facebook.com/medzugoriesk/photos/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Jak se ti líbí časopis Milujte se!? (viz www.milujte.se)


Celkem hlasovalo: 416956
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
projekt Godzone=
Jsme mediálními partnery projektu Godzone.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace